Veel gestelde vragen

 

 

 

 

 


Hoe gaat het nu verder?
De rechthebbende is de persoon die beschikt over het grafrecht en die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf en het onderhoud. Meestal betreft dit een familielid.
Soms kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een andere persoon (b.v. bij overlijden van de rechthebbende). Wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de begraafplaats. Eén jaar voor het verstrijken van de termijn van de grafrechten wordt gevraagd of de rechthebbende wenst te verlengen. Indien de rechthebbende hiervan geen gebruik maakt vervallen de verleende grafrechten.

Wanneer moet ik grafrechten verlengen?
Grafrechten kunnen verlengd worden door de rechthebbende. De gemeente Rheden stuurt één tot anderhalf jaar van te voren een brief met de vraag of het graftermijn moet worden verlengd of dat er afstand van het graf wordt gedaan.

Zijn de graven in onderhoud van de stichting?
Alle rechthebbenden met contracten na 2011 zijn verplicht om onderhoudsrechten te betalen. Dit onderhoudsrecht koopt u tegenwoordig af over het termijn waarvoor men het graf heeft gekocht. De stichting onderhoudt de begraafplaats als geheel, maar de rechthebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen monumenten.

Wie kan de rechthebbende worden?
De rechthebbende is degene die opdracht heeft gegeven voor de uitvaart. Bij overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht te worden overgeschreven op naam van één van de familieleden van de rechthebbende. Het overschrijven kan ook op verzoek van de rechthebbende.

Mag je zelf een graf dichten?
 Nabestaanden mogen zelf het graf dicht maken. Dit wel onder toezicht van de beheerder of één van diens medewerkers.

Wat moet ik doen wanneer ik een monument wil plaatsen?
Wanneer u een monument wil plaatsen dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente Rheden. Hiervoor is een standaard formulier dat u kunt opsturen naar de begraafplaats administratie van de begraafplaats. Her zal dan de aanvraag worden getoetst. De vergunning kan ook worden aangevraagd via de steenhouwer naar uw keuze.

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten na een ruiming?
De graven die bij de gemeente Rheden worden geruimd hiervan zullen de stoffelijke resten worden herbegraven in een verzamelgraf mist de familie anders hierover wil beslissen.

Wat gebeurt er met de grafmonumenten die worden verwijderd nadat het grafrecht is beëindigd?
Bij de graven waarbij het grafrecht is beëindigd worden de monumenten verwijderd en aangeboden bij een plaatselijke puin verwerking bedrijf.

Waar vind ik informatie over wie waar begraven ligt?
Als u iemand zoekt op onze begraafplaats kunt u dat navragen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur bij de beheerder.

Kunnen eeuwigdurende graven worden geruimd?
In de oude verordeningen zijn een aantal situaties geschetst waaronder het eeuwigdurende grafrecht vervalt, waardoor het graf geruimd kan worden:

  • door een afstandsverklaring van de rechthebbende;
  • wanneer door het in verval raken van het grafmonument een gevaarlijke situatie ontstaat of afbreuk gedaan wordt aan het aanzien van de begraafplaats;
  • wanneer bij het overlijden van de rechthebbende het grafrecht niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende werd overgeschreven.

Kunt u mij naam en adres van de rechthebbende geven?
De gegevens zijn niet openbaar. De beheerder kan u wel de naam geven van de rechthebbende, maar hij mag u niet vertellen waar deze persoon woont, of welk telefoonnummer hij bereikbaar is.

Mogen wij de kist met touwen laten dalen?
De familie mag de kist laten dalen met touwen. Indien dit verzoek niet wordt gedaan, daalt de kist met een graflift.